Ohita ja siirry sisältöön

Seuraa meitä

Uniikki ja innovatiivinen, katse tulevaisuuteen

Ota yhteyttä

Käyttöehdot

 

1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee sarjaa tuotteita ja/tai palveluita, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajalle;

Kestävä tietoväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettua tietoa tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon myöhemmin kuulemisen ja muuttamattoman jäljentämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän järjestämän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa sopimuksen tekemiseen asti käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäkauppatekniikkaa. viestintä;

Etäviestintätekniikka: keino, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttaja ja yrittäjä tapaavat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset ehdot: nämä yrittäjän yleiset sopimusehdot.

 

2 artikla – Soveltaminen

Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta sekä jokaista yrittäjän ja kuluttajan välistä etäsopimusta ja tilausta.

Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen tekemistä, että yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän luona ja ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voidaan tallentaa yksinkertaiseen tavalla kestävällä tietovälineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan sovellettavaan säännökseen ristiriitaisten yleisten ehtojen ja ehdot. on.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai tuhoutunut, sopimus ja nämä ehdot pysyvät voimassa ja asianomainen määräys korvataan viipymättä yhteisymmärryksessä säännös, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä.

Tilanteet, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

Epävarmuudet yhden tai useamman ehdojemme kohdan tulkinnasta tai sisällöstä on selitettävä näiden ehtojen "hengessä".


Artikla 3 – Tarjous

Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai se on asetettu ehdoin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitomaton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksen kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen tai sopimuksen purkamiseen.

Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat tarkasti tuotteiden todelliset värit.

mahdolliset toimituskulut;
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:
hinta, lukuun ottamatta tullauskuluja ja tuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset tulevat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu hyödyntää tuonnin osalta posti- ja kuriiripalvelujen erityisjärjestelyä. Tätä järjestelyä sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, mikä pätee myös tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (riippumatta siitä, yhdessä veloitettujen tullauskulujen kanssa) tavaran vastaanottajalta;


millä tavalla sopimus tehdään ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää;
sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;
tarjouksen hyväksymisaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;
etäviestintähinnan suuruus, jos etäviestintätekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;
arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua siihen;
tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan palauttaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot;
kaikki muut kielet, joilla hollannin lisäksi sopimus voidaan tehdä;
yrittäjään sovellettavat käytännesäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.4 artikla – Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tehdään, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siihen liittyvät ehdot täyttyvät.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa tarjouksen. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimia.

Yrittäjä voi saada selville – lain puitteissa – voiko kuluttaja täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus evätä toimeksianto tai pyyntö perustellusti tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle:

1. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi valittaa;
2. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä maininta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
3. tiedot takuista ja olemassa olevista myynnin jälkeisistä palveluista;
4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista;
5. sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
Pitkäaikaisessa liiketoimessa edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Jokainen sopimus solmitaan lykkäävin ehdoin, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

5 artikla – Peruuttamisoikeus

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman syytä 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan etukäteen määräämä edustaja on vastaanottanut tuotteen ja antanut yrittäjän tiedoksi.

Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta varovasti ja pakkaus. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen toimitettuineen ja – mikäli kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessaan yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitettu tavara on palautettu ajallaan, esimerkiksi lähetystositella.

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan. ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.

 

Sovellettavan eurooppalaisen kuluttajalainsäädännön ja kansallisten lakien mukaisesti takaamme, että tuotteissamme ei ole valmistusvirheitä eikä vikoja kahden vuoden ajan toimituspäivästä. Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat.

Oikeutesi.

Jos meiltä ostamasi tuote ei toimi asianmukaisesti lakisääteisenä takuuaikana (2 vuotta ostopäivästä) valmistus- tai materiaalivirheiden vuoksi, sinulla on oikeus korvaavaan tuotteeseen. Lähetämme sinulle tässä tapauksessa uuden tuotteen. Ota meihin yhteyttä klikkaamalla tästä.
6 artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tuotteen palautuskulut ovat kuluttajan kustannuksella.

Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Tämä edellyttää, että verkkojälleenmyyjä on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellinen palautus voidaan toimittaa.

7 artikla – Peruuttamisoikeus

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tuotteista. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille:

1. jotka yrittäjä on vahvistanut kuluttajan ohjeiden mukaisesti;
2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
4. joka voi pilata tai vanhentua nopeasti;
5. jonka hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
6. irtonaisille sanomalehdille ja aikakauslehdille;
7. ääni- ja videotallenteiden sekä tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
8. hygieniatuotteille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut.
9.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palveluille:

1. koskevat majoitusta, kuljetuksia, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson aikana;
2. jonka toimitus on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan umpeutumista;
3. vedonlyönnistä ja arpajaisista.

Artikla 8 – Hinta

Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Toisin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota vaihtuvia hintoja tuotteille tai palveluille, joiden hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden vaihteluiden alaisia ​​ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä riippuvuus heilahteluista ja se, että hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettu tarjouksessa.

Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:

1. nämä ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
2. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 artiklan ensimmäisen kappaleen mukaan toimituspaikka tapahtuu maassa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta tuontiarvonlisäveron tai tulliselvityskulut. Siksi yrittäjä ei veloita arvonlisäveroa.

Kaikki hinnat voivat sisältää paino- ja painovirheitä. Mitään vastuuta ei oteta paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista. Paino- ja ladontavirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärän hinnan mukaan.


Artikla 9 – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Jokaisella tuotteella on normaali 2 vuoden takuu.

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen mukaisia, tarjouksessa mainittuja eritelmiä tiedot, kohtuulliset luotettavuuden ja/tai käytettävyyden vaatimukset ja sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat säännökset ja/tai hallituksen määräykset. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella vedota yrittäjää vastaan.

Mahdollisista virheistä tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa ja uudenveroisessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta kuluttajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen, eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai käsitellyt toimitetut tuotteet tai antanut ne korjata ja/tai käsitellä kolmansilla osapuolilla;

Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epätavallisille olosuhteille tai muuten huolimattomasti käsitelty tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai käsitelty pakkauksessa;

Vika johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo tehdä käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.Artikla 10 – Toimitus ja täytäntöönpano


Yrittäjä tulee olemaan mahdollisimman huolellinen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteiden tilauksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Yritys toteuttaa vastaanotetut tilaukset näiden yleisten ehtojen kohdassa 4 mainittuja noudattaen ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se on vain osittainen, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus saada korvaus.

Edellisen kohdan mukaisessa purkamisessa yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä tekee kaikkensa saadakseen korvaavan tuotteen saataville. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset ovat yrittäjän vastuulla.

Tuotteiden vahingoittumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä siihen hetkeen asti, kun tuote on toimitettu kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tiedoksi ilmoitetulle edustajalle, ellei toisin ole erikseen sovittu.


11 artikla – Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

peruutus

Toistaiseksi tehdyn ja tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen ulottuvan sopimuksen kuluttaja voi irtisanoa sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, milloin tahansa määräajan päättyessä sovittujen peruutussääntöjen ja irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi.

Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

peruuttaa milloin tahansa, eikä se rajoitu peruutukseen tiettynä aikana tai ajanjaksona;

vähintään peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tehnyt;

irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrännyt.

laajennus

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun, voidaan edellisestä momentista poiketen jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi. nden, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän jatketun sopimuksen pidennyksen päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja irtisanomisaika enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien jakeluun.

Päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua (koe- tai esittelytilaus) koskeva määräaikainen sopimus ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti koe- tai tutustumisjakson jälkeen.

Kesto

Jos sopimus on kestoltaan yli vuoden, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä.12 artikla – Maksu

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos palvelun tarjoamisesta on sovittu, tämä aika alkaa kuluttajan jälkeen. on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.

Mikäli kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus oikeudellisin rajoituksin periä kohtuulliset kulut, jotka kuluttajalle on ilmoitettu etukäteen.13 artikla – Valitusmenettely

Reklamaatio sopimuksen toimeenpanosta tulee toimittaa täydellisesti ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on riidanratkaisumenettelyn alainen.

Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä kirjallisesti toisin ilmoita.

Jos yrittäjä totesi valituksen perustelluksi, yrittäjä vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet harkintansa mukaan veloituksetta.14 artikla – Riita-asiat

Vain Alankomaiden lakia sovelletaan yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä ehtoja. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.

 

15 artikla - Paketti on palautettu lähettäjälle

Mikäli paketti toimitettiin noutopisteeseen, mutta sitä ei koskaan noudettu, lähetämme asiakkaalle uuden paketin ilman lisäkuluja.

Mikäli asiakas ei halua enää vastaanottaa pakettia, hyvitämme tilauksen summan, mutta laskutamme 29 prosentin kustannuksen.

Asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelumme on äänestetty yhdeksi parhaista Suomessa.

Jäljitä & Seuraa

Kuljetus on tällä hetkellä ilmainen koko maassa

Et ole tyytyväinen?

Voit saada rahasi takaisin 14 päivän sisällä ostoksestasi

SSL-sertifioitu

Tietosi ovat 100% turvassa tehdessäsi ostoksia meiltä.